Principal Health Care

บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) (PRINC) ผู้ดำเนินธุรกิจโรงพยาบาลและธุรกิจเพื่อสุขภาพ

ภายใต้การดำเนินงานของบริษัท พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ จำกัด ซึ่งมีโรงพยาบาลในเครือบริษัท พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ จำกัด เปิดให้บริการรวม 13 แห่งใน 11 จังหวัด โรงพยาบาลวิรัชศิลป์ เป็นโรงพยาบาลในเครือแห่งแรกในภาคใต้

 • โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ
 • โรงพยาบาลพริ้นซ์ปากน้ำโพ 1
 • โรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน้ำโพ 2
 • โรงพยาบาลพริ้นซ์ อุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี
 • โรงพยาบาลพิษณุเวช จังหวัดพิษณุโลก
 • โรงพยาบาลพิษณุเวช อุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
 • โรงพยาบาลพิษณุเวช พิจิตร จังหวัดพิจิตร
 • โรงพยาบาลศิริเวชลำพูน จังหวัดลำพูน
 • โรงพยาบาลพริ้นซ์ลำพูน จังหวัดลำพูน
 • โรงพยาบาลวิรัชศิลป์ จังหวัดชุมพร
 • โรงพยาบาลพริ้นซ์ อุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
 • โรงพยาบาลพริ้นซ์ ศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

โรงพยาบาลพริ้นซ์สกลนคร
โรงพยาบาลพริ้นซ์สกลนคร เป็นโรงพยาบาลเอกชนขนาด 59 เตียง แห่งแรกของจังหวัดสกลนคร อีกทั้งยังเป็นโรงพยาบาลแห่งที่ 13 จังหวัดที่ 11 ของเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ครอบคลุมบริการทางการแพทย์ อันได้แก่ อายุกรรม สูตินารีแพทย์ ศัลยแพทย์ กุมารแพทย์ และการแพทย์ฉุกเฉินอุบัติเหตุเตรียมพร้อมเปิดให้บริการภายในเดือน กุมภาพันธ์ ปี พ.ศ. 2566พบกันเร็ว ๆ นี้

“Healthcare
Enabler”

MISSION | พันธกิจ

ให้บริการรักษาพยาบาล ส่งเสริม ป้องกัน ฟื้นฟู อย่างมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ยึดคุณธรรม เคารพสิทธิและศักดิ์ศรีของผู้ป่วย ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ดีต่อผู้รับบริการและบุคลากร โดยมุ่งเน้นการพัฒนาต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและสร้างความพึงพอใจต่อผู้รับบริการ